MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

AKTUALNOŚCI


Digitalizacja muzealiów i utworów plastycznych


W Warszawie, 24 maja 2017 r., Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. organizuje szkolenie "Digitalizacja muzealiów i utworów plastycznych - udostępnianie i eksploatacja". Szkolenie adresowane jest do muzeów, instytucji kultury oraz instytucji wystawienniczych, które w bieżącej działalności spotykają się z problematyką prawno-autorską digitalizacji, a następnie wykorzystania i eksploatacji zdigitalizowanych zbiorów.

Szkolenie będzie prowadził adwokat Piotr Łada. Program szkolenia:

Podstawowe zagadnienia: źródła prawa (ustawa, konwencje, umowy międzynarodowe, ustawa o muzeach); właściwość prawa i sądu w sprawach międzynarodowych; status prawny muzealiów; ochrona muzealiów jako utworów na gruncie prawa autorskiego (relacje pomiędzy muzealium a utworem).

Prawo własności a prawo autorskie: prawo własności a uprawnienie do eksploatacji dzieła (wystawy, reprodukcje, digitalizacja); prawo własności egzemplarza a uprawnienia w zakresie autorskich praw majątkowych; problematyka tzw. prawa do wizerunku muzealiów na gruncie obowiązujących przepisów; darowizny na rzecz muzeów a prawo autorskie; problematyka tzw. odżycia praw autorskich (stare fotografie).

Digitalizacja muzealiów: pojęcie digitalizacji; podstawy prawne wykonania i korzystania ze zdigitalizowanych wizerunków muzealiów; digitalizacja jako odrębne pole eksploatacji; digitalizacja a ryzyko naruszenia autorskich praw majątkowych i osobistych; roszczenia i zakres odpowiedzialności.

Udostępnienie digitalizacji a status prawno-autorski: udostępnienia muzealiów ze względu na prawno-autorski status utworu (tzw. dzieła osierocone, wygaśnięcie autorskich praw majątkowych, utwór podlegających ochronie); udostępnianie muzealiów w kontekście osoby twórcy (umowy, dozwolony użytek, darowizny, własność muzealna, twórcy i spadkobiercy), dopuszczalność udostępniania muzealiów a sposób eksploatacji (cele promocyjne, katalogi, działalność marketingowa, wydawnictwa tradycyjne i elektroniczne), udostępnienie muzealiów w kontekście autorskich praw osobistych twórcy (zmiany, modyfikacje, rzetelne wykorzystanie); udostępnianie muzealiów a prawa ich twórców/wykonawców (fotografia, digitalizacja 2D i 3D) oraz prawa osób utrwalonych na muzealiach.   

Dozwolony użytek publiczny: pojęcie dozwolonego użytku; prawo cytatu, utwory na stałe wystawione w przestrzeni publicznej; prawo właściciela egzemplarza do ekspozycji; reklama i promocja wystawy, ustawa o muzeach w kontekście samodzielnej przesłanki do udostępniania zdigitalizowanych wizerunków muzealiów.

Umowy z uprawnionymi: postanowienia umów w zakresie uzyskania możliwości digitalizacji i rozpowszechniania wizerunków muzealiów; umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne (rodzaje, zakres, czas trwania, terytorium); typowe postanowienia umowne.

Udział w szkoleniu jest odpłatny na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.

Źródło: CPI sp. z o.o.

PRZYKŁADY

Zdigitalizowana mumia

Naczynie kultury przeworskiej

Strug mały

Wirtualna wycieczka w Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT