MENU GŁÓWNE

DZIAŁY

WSPIERAJĄ NAS

STATUT I ZARZĄD


Zarząd Fundacji:

 Prezes Zarządu - Paweł Klak
Członek Zarządu - Marek Grzegorzewski
  Członek Zarządu - Piotr Wełniak

 

STATUT FUNDACJI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 § 1.

Fundacja pod nazwą Fundacja E-MUZEUM im. Renaty Klak, dla której obowiązuje skrót E-MUZEUM, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Pawła Klaka, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Lesznie w dniu 27 maja 2015 roku za Rep. A nr 4544/2015 przez notariusza Karola Goździewicza w kancelarii notarialnej ul. Klonowicza 9, 64-100 Leszno, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 

§ 2.

 Właściwym ministrem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

§ 3.

 1.       Siedzibą fundacji jest miejscowość Święciechowa.

2.       Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

3.       Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

4.       Fundacja może tworzyć podległe sobie jednostki, a także przystępować do innych organizacji pozarządowych.

 

§ 4.

 Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

 

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

 § 5.

 Celami Fundacji jest działanie na rzecz dziedzictwa kulturowego, w szczególności:

a)                     działanie na rzecz rozwoju digitalizacji i cyfrowego udostępniania dóbr kultury,

b)      pomoc instytucjom kultury, w szczególności muzeom, w pozyskaniu funduszy na realizację digitalizacji muzealiów,

c)                      pomoc w upowszechnianiu polskiego dziedzictwa kulturowego w postaci cyfrowych reprodukcji głównie poprzez sieć Internet,

d)                     unowocześnianie wizerunku polskich kolekcji dóbr kultury i obiektów zabytkowych,

e)                     ochrona zabytków dzięki zastosowaniu digitalizacji,

f)                      promocja inicjatyw związanych z digitalizacją dóbr kultury,

g)                     rozwijanie i wspieranie działań związanych ze stosowaniem nowych technologii digitalizacji 2D oraz 3D zabytków i muzealiów,

h)                     ochrona praw oraz interesów instytucji stosujących i promujących technologie digitalizacji 2D oraz 3D zabytków i muzealiów,

i)                       pomoc organizacyjna i merytoryczna osobom, instytucjom i firmom zajmującym się digitalizacją dóbr kultury,

j)                       pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych dla firm i instytucji w celu przeprowadzenia usługi digitalizacji lub uruchomienia pracowni digitalizacji dóbr kultury,

k)                     działalność charytatywna.

 

§ 6.

 Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania:

a)      prowadzenie działalności edukacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i reklamowej,

b)      pozyskiwanie funduszy na zlecanie usługi digitalizacji lub zakup sprzętu do digitalizacji,

c)       współpracę z instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze digitalizacji dóbr kultury,

d)      prowadzenie doradztwa i wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w zakresie digitalizacji 2D oraz 3D dóbr kultury,

e)      działalność szkoleniową, organizowanie spotkań, wykładów, warsztatów, konferencji, wystaw, targów, wydawnictw, odczytów, programów radiowo-telewizyjnych,

f)       działalność opiniotwórczą i merytoryczną,

g)      organizowanie i uczestnictwo w lokalnych, krajowych i międzynarodowych wystawach, konkursach i innych imprezach, mających za zadanie popularyzację technologii digitalizacji 2D oraz 3D,

h)      uczestnictwo w pracach krajowych i międzynarodowych organizacji związanych z technologią digitalizacji 2D i skanowania 3D oraz wymianą doświadczeń w skali międzynarodowej w zakresie podnoszenia wiedzy i kwalifikacji osób i instytucji związanych z tymi technologiami,

i)        reprezentowanie osób, firm i instytucji związanych z tematyką digitalizacji dóbr kultury na zjazdach, konferencjach, wystawach i kongresach krajowych i międzynarodowych,

j)        organizowanie imprez i wydarzeń związanych z digitalizacją dóbr kultury,

k)      promocję i wsparcie osób, organizacji, przedsiębiorców, instytucji, które stosują technologię digitalizacji 2D i skanowania 3D,

l)        współpracę z innymi organizacjami, instytucjami, przedsiębiorcami w kraju i za granicą,

m)    składanie projektów do programów pozwalających na pozyskiwanie środków finansowych na realizację celów,

n)      pomoc charytatywna (rzeczowa i finansowa) w zakresie określonym w celach fundacji,

o)      organizowanie  zbiórek publicznych,

p)      prowadzenie działalności wydawniczej filmowej i multimedialnej w zakresie określonym w celach fundacji.

q)      prowadzenie badań naukowych w zakresie określonym w celach fundacji.

 

§ 7.

 Fundacja prowadzi nieodpłatną i odpłatną działalność pożytku publicznego we wszystkich działaniach wymienionych w § 6, pkt. a-q.

§ 8.

 Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

 

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

 § 9.

 Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie pieniężnej 1.000,-zł (jeden tysiąc złoty) wymieniony w akcie założycielskim oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

 

§ 10.

 Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

 

§ 11.

1.       Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

a)      darowizn, spadków, zapisów,

b)      dotacji i subwencji oraz grantów,

c)       dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d)      dochodów z majątku Fundacji,

e)      z odpłatnej działalności pożytku publicznego,

f)       odsetek bankowych.

2.       Dochody pochodzące z zapisów, darowizn i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy lub organy dotujące nie zastrzegli konkretnego przeznaczenia.

3.       Cały dochód Fundacji przeznaczany jest na jej działalność statutową.

 

ORGANY I SPOSÓB ZORGANIZOWANIA

§ 12.

 Organem Fundacji jest Zarząd fundacji.

§ 13.

1.       Zarząd Fundacji składa się z 1-3 osób i jest powoływany na okres 5 lat.

2.       Pierwszy Zarząd wybierany jest przez fundatora.  

3.       Fundator Fundacji wchodzi w skład pierwszego Zarządu i staje na jego czele jako prezes zarządu.

4.       Fundator może być członkiem Zarządu, w tym prezesem Zarządu również w kolejnych kadencjach.

5.       Skład nowego Zarządu wskazują w drodze uchwały członkowie Zarządu kończącego kadencję.

6.       W przypadku konieczności uzupełnienia składu osobowego członków Zarządu nowego członka powołują w porozumieniu pozostali członkowie Zarządu na drodze uchwały.

 

§ 14.

Zarząd Fundacji:

a)      kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz,

b)      podejmuje decyzje we wszelkich sprawach dotyczących działalności fundacji,

c)       wytycza główne kierunki działania Fundacji,

d)      opracowuje  roczne i wieloletnie plany działania Fundacji,

e)      opracowuje roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe z działalności Fundacji,

f)       sprawuje  zarząd nad majątkiem Fundacji,

g)      ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

h)      przyjmuje darowizny, subwencje i dotacje, spadki i zapisy,

i)        dokonuje zmian statutu Fundacji,

j)        podejmuje decyzję o likwidacji Fundacji.

 

§ 15.

1.       Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w roku, w siedzibie Fundacji.

2.       O posiedzeniu muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.

3.       Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach, w których uczestniczą wszyscy członkowie, w formie uchwał - zwykłą większością głosów jego członków. 

 

§ 16.

1.            Oświadczenia woli w imieniu Fundacji zarówno w sprawach majątkowych, jak i niemajątkowych, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie, z których jeden pełni funkcję prezesa Zarządu.

2.            W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo prezes Fundacji.

 

§ 17.

Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.

 

§ 18.

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

a)      złożenia pisemnej rezygnacji do Zarządu,

b)      śmierci członka Zarządu,

c)       odwołania przez Fundatora, gdy członek organu nie wypełnia nałożonych na niego obowiązków oraz w przypadku rażącej niegospodarności.

 

ZMIANA STATUTU

§ 19.

Zmian w statucie Fundacji dokonuje się na wniosek fundatora i za zgodą Zarządu Fundacji zwykłą większością głosów przy niezbędnym pełnym quorum. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów i sposobów działania, dla realizacji których Fundacja zastała ustanowiona, i określonych w akcie założycielskim.                                                    

LIKWIDACJA FUNDACJI 

§ 20.

1.       Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2.       Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów przy niezbędnym pełnym quorum.

3.       Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały na rzecz działających w RP fundacji o zbliżonych celach.

 

 

 28 maja 2015 r.

PRZYKŁADY

Głowa męska, autor nieznany, Rzym 2 ćw. II w. AD, ze zbiorów MNW

Płaszcz Generała Józefa Dowbora Muśnickiego, ze zbiorów MWP w Warszawie

Lampa naftowa Jupiter

Archiwizacja 3D naczynia kultury przeworskiej
AKTUALNOŚCI | FUNDACJA | STATUT I ZARZĄD | SŁOWNIK | STANDARDY | FUNDUSZE I PROJEKTY | KONTAKT